Wednesday, December 30, 2015

งานส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์ 2016

งานส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์ ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 – 24.00 น. ณ บริเวณแหลมพรหมเทพ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรม:
– ส่งมอบความสุข ความสนุกและความประทับใจ เชิญนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนส่งตะวันในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ตะวันตกสุดของประเทศไทย และร่วมกันเคาท์ดาวน์ ณ แหลมพรหมเทพ
– ชมนิทรรศการภาพวาด ภาพถ่ายภูเก็ต และภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้โดยศิลปิน AEC
– เพลินเพลงจากวงดนตรีประเภทเครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า ตามจุดต่างๆ บริเวณแหลมพรหมเทพและการแสดงดนตรี
จากนักร้องของคณะวงดุริยางค์
– ชมการแสดงดนตรีจากนักร้อง นักแสดงมากมาย
– ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อทำโปสการ์ดส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่
– การออกร้าน และจำหน่ายอาหารพื้นเมือง
– ชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม “ส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์” และสื่อออนไลน์

Wednesday, December 2, 2015

เฉลิมฉลอง 5 ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตราบนานเท่านาน

Wednesday, November 11, 2015

ขนมจีนแม่ติ่ง อาหารเช้าในเมืองภูเก็ต

ร้านขนมจีนเก่าแก่ มีชื่อ แห่งนึงในภูเก็ต อยู่บนถนนสตูล ในอำเภอเมืองภูเก็ต ขายตอนเช้า คนทานเยอะ บางทีต้องยืนรอกันสักหน่อย ร้านขนมจีนอร่อยๆ มีน้ำยาถึง 8 แกง คือ แกงน้ำยาปลา แกงน้ำยาปู แกงน้ำยาป่า แกงเนื้อ แกงไก่ แกงไตปลา แกงน้ำพริกหวาน แกงน้ำพริกภูเก็ต และผักเกร็ดมากมาย ห่อหมก ทอดมัน ไก่ทอดก็มี

หากมาภูเก็ต ลองเเวะมาชิมกัน ร้านเปิดตั้งแต่ 5.30 - 11.00 มาสายๆ นำแกงอาจเหลือไม่กี่อย่าง
เดินจากโรงแรมชิโนอินน์ แค่ 5 - 6 นาที


Sunday, April 26, 2015

Deeply regret for Nepal earthquake

  7.8 powerful earthquake occurred near Kathmandu, Nepal on 25 Apr. 2015, killing  more than 3000 people.

Sunday, April 5, 2015

6 เมษายน วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย

Tuesday, March 31, 2015

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Monday, March 2, 2015

มาฆบูชา

บทบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
ใช้ในวันมาฆบูชา
บทสวด
          อัชชายัง มาฆะปุณณะมี สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ ปุณณะจันโท ยุตโต ยัตถะ ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ จาตุรังคิเก สาวะกะสันนิปาเต
โอวาทะปาฏิโมกขัง อุททิสิ ตะทาหิ อัฑฒะเตระสานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง สัพเพ เต เอหิภิกขุกา สัพเพปิ เต อะนามันติตาวะ ภะคะวะโต สันติกัง อาคะตา เวฬุวะเน กะลันทะกะนิวาเป มาหะปุณณะมิยัง วัฑฒะมานะกัจฉายายะ ตัสมิญจะ สันนิปาเต ภะคะวาวิสุทธุโปสะถัง อะกาสิ อะยัง อัมหากัง ภะคะวะโต เอโกเยวะ สาวะกะสันนิปาโต อะโหสิ จาตุรังคิโก อัพฒะเตระสานิ ภิกขุสะตานิ สัพเพสังเยวะ ขีณาสะวานัง มะยันทานิ อิมัง มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง ตักกาละสะทิสัง สัมปัตตา จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะระมานา อิมัสมิง ตัสสะ ภะคะวะโต สักขิภูเต เจติเย อิเมหิ ทีปะธูปะปุปผาทิสักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง ตานิ จะ อัฑฒะเตระสานิ
ภิกขุสะตานิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ สุจิระปะรินิพพุโต คุเณหิ ธะระมาโน อิเม ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ 
คำแปล 
          วันนี้มาประจวบวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน ๓ พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ
          ครั้งนั้น พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุรณมีแลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขึ้น ณ ที่ประชุมแห่งนั้น การประชุมสาวกสงฆ์ พร้อมด้วยองค์ ๔ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ล้วนแต่พระขีณาสพ
          บัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุรณมีนักขัตต์สมัยนี้ ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว มาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์นั้น ด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปแลดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ ในเจดียสถานนี้ ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น 
          ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์ แม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดี ยังเหลืออยู่แต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย จงทรงรับสักการะบรรณาการคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ.

Tuesday, February 24, 2015

วันที่ 7 8 9 หลังตรุษจีน

วันนี้ ( 25 กุมภาพันธ์ 2558   ) “ชิวฉิก” ไหว้ผัก 7 ชนิด ส่งผลให้ค้าขายประสบความสำเร็จ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  “ชิวโป๊ย” ไหว้ 8 เซียน เป็นวันมหาเศรษฐีได้ดีทุกเรื่อง สุดท้ายครบสูตรกับ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 “ชิวเก้า” เป็นวันเกิดเทวดาฟ้าดินซึ่งจะเปิดให้ขอพรทั้ง 8 ทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคล...

Tuesday, February 17, 2015

Happy Chinese New Year 2015

Astrology forecasts for all zodiac
Rat
You can recover from any Horse year problems. Life is comfortable to find peace. But launch your plans in Monkey year 2016.
Ox
Sheep is your opposite so observe how Sheep thrives. Join the party and don't work so hard this year.
Tiger
Anticipate a quieter year to focus on home and family. Relax, unwind, and enjoy life. Your natural sociability attracts new admirers.
Rabbit
Your lucky year! Sheep is your best friend who loves beauty and the healing arts. Plus your diplomatic skills bring rewards.
Dragon
A year of social pleasantries when affairs can run smoothly. Enjoy life with ease. Prepare for your lucky year Monkey 2016.
Snake
Enjoy life with your charmed circle of insiders. Art, beauty, and aesthetics are valued, which are the common interests of Sheep and Snake.
Horse
Your good luck continues from Horse year. You'll have opportunities to complete endeavors because Sheep year is easier for you.
Sheep
Success! Sheep benefits from Sheep-year creativity. Finally, others are on your wavelength and progress is made.
Monkey
Use your natural Monkey charm to avoid confrontation. But no schemes or tricks. You time for action is Fire Monkey year 2016.
Rooster
A time of less stress and fewer challenges. Try some rest and relaxation. In Rooster year 2017, you'll start a new life cycle.
Dog
Your luck continues from the previous Horse year. But at times, try to be more flexible and diplomatic with others.
Pig
Sheep year is very fortunate for you, so put your plans into action. This is a festive year to eat, drink and be merry!

Tuesday, February 10, 2015

Happy Chinese New Year 2015 Year of Goat

Year of the Goat
8th in the 12 zodiac animal in Chinese astrology. This 2015 is the year of Green Wooden Goat
Lucky Colors : brown, red, purple
Lucky Number : 2, 7

Goat year time to heal after the chaos of Horse year in 2014. Most value now is intimacy, family and friends that can be more caring, kind and sensitive to each other. This is the year for art, creativity and cultivation of beauty so start your creativity now and donot give up.

Tο Εnd Something οld, 
ωill Start S0mething Νew, 
Wishing Yοu With Μighty Ηeart, 
Τh0ugh The Words Αre Very Few!